Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

En god och hälsosam arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för oss på Entelios.

Vi arbetar för en trivsam och effektiv arbetsplats som skapar engagerade och motiverade medarbetare. Vår arbetsmiljö präglas av en öppenhet och att alla individer behandlas jämlikt och med respekt.

Målsättningen med Entelios sitt arbetsmiljöarbete är att skapa en fysisk, psykisk och socialt sund arbetsplats som upplevs utvecklande för alla medarbetare. Detta uppnås genom en tydlig struktur i det systematiska arbetsmiljöarbetet och genom att uppmuntra ledarskap som främjar säkerhet och hälsa.

Vi gör detta genom att:

  • Alltid sätta säkerheten först.
  • Ha ett tydligt ledarskap som vägleder och skapar delaktighet.
  • Integrera säkerhet och arbetsmiljö i den dagliga verksamheten.
  • Varje medarbetare ges de förutsättningar som krävs för att uppnå våra mål och utmaningar.
  • Psykosociala och fysiska risker identifieras, analyseras och hanteras på alla nivåer i verksamheten.
  • Lyfta fram goda exempel och ta lärdom av varandras kunskaper och arbetssätt.
  • Leva upp till gällande arbetsmiljölagstiftningar, policys, regler och andra relevanta krav för vår verksamhet.
  • Prioritera arbetsmiljö och säkerhet i samtliga beslut som tas inom företaget. Genom medverkan från alla medarbetare skapar vi en trivsam arbetsplats utan olyckor och ohälsa.