Miljöpolicy

Miljöpolicy

Entelios arbetar för minskade utsläpp, effektivare resursanvändning och ett ökat personligt ansvar för miljöarbetet.

Vår vision är att våra kunder ska se oss som en långsiktig samarbetspartner inom energi och miljöfrågor. Därför är det viktigt att våra energiprodukter och energitjänster är hållbara och tar hänsyn till miljö, klimat, människa och samhälle även när värdekedjan och livscykeln medräknas.

Vårt miljöarbete skall vara integrerat i alla delar av vår verksamhet och bidra till ansvarstagande och ett högt förtroende hos kunder och andra intressenter. På så sätt stärker vi vår konkurrenskraft för att styra mot en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar samhällsutveckling. 

Detta uppnås genom att:

  • Vi erbjuder kunder produkter och tjänster som har låg miljö- och klimatpåverkan.
  • Vi ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att erbjuda och därmed öka mängden förnybar och återvunnen energi i energisystemet.
  • Vi ska verka för ett hållbart resursutnyttjande.
  • Vi ska utbilda personalen i hur de kan ta mer hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete.
  • Vi ska ställa lika höga miljökrav på våra leverantörer som på oss själva.
  • Vi ska genom vårt miljöarbete och ständiga förbättringar minska verksamhetens klimatpåverkan genom att använda hållbara produkter och tjänster, minimera avfall och transporter, samt ställa miljökrav vid upphandlingar.
  • Vi ska minst leva upp till och helst överträffa gällande miljöstiftningar, policys, regler och andra relevanta krav för vår verksamhet

Kontaktperson för Miljöpolicy