Miljötjänster

Miljötjänster

Miljötjänster

På Entelios erbjuder vi en rad rådgivnings-, hanterings- och utförande-tjänster på ett antal miljömarknader.

Vi hjälper dig att bygga en strategi för att minska din verksamhets klimatavtryck. Så här arbetar vi med våra kunder inom energi – och miljöfrågor.

Vår vision på Entelios är att våra kunder ska se oss som en långsiktig partner inom energi- och miljöfrågor.

Vi erbjuder förnybara och hållbara produkter som hänför sig till både ren energiproduktion och konsumtion. På Entelios tror vi att miljömarknaderna ger erkända verktyg för att dokumentera en minskning av utsläpp av växthusgaser eller en ökning av förbrukningen av förnybar energi.

Vi kan bidra till våra kunders behov för att hantera deras hållbarhetsstrategi på ett kostnadseffektivt sätt och etablera oss som deras långsiktiga partner i miljöfrågor som rör energiproduktion och / eller konsumtion.

På Entelios har vi en rad gröna och hållbara produkter designade för att möta kundernas behov.

Miljöpolicy

Entelios arbetar för minskade utsläpp, effektivare resursanvändning och ett ökat personligt ansvar för miljöarbetet.

Vår vision är att våra kunder ska se oss som en långsiktig samarbetspartner inom energi och miljöfrågor. Därför är det viktigt att våra energiprodukter och energitjänster är hållbara och tar hänsyn till miljö, klimat, människa och samhälle även när värdekedjan och livscykeln medräknas.

Vårt miljöarbete skall vara integrerat i alla delar av vår verksamhet och bidra till ansvarstagande och ett högt förtroende hos kunder och andra intressenter. På så sätt stärker vi vår konkurrenskraft för att styra mot en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar samhällsutveckling.

Detta uppnås genom att:

  • Vi erbjuder kunder produkter och tjänster som har låg miljö- och klimatpåverkan.
  • Vi ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att erbjuda och därmed öka mängden förnybar och återvunnen energi i energisystemet.
  • Vi ska verka för ett hållbart resursutnyttjande.
  • Vi ska utbilda personalen i hur de kan ta mer hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete.
  • Vi ska ställa lika höga miljökrav på våra leverantörer som på oss själva.
  • Vi ska genom vårt miljöarbete och ständiga förbättringar minska verksamhetens klimatpåverkan genom att använda hållbara produkter och tjänster, minimera avfall och transporter, samt ställa miljökrav vid upphandlingar.
  • Vi ska minst leva upp till och helst överträffa gällande miljöstiftningar, policys, regler och andra relevanta krav för vår verksamhet.
Vårt miljöledningssystem

Vårt miljöarbete planeras, styrs och följs upp genom vårt miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001.

Vi arbetar med ständiga förbättringar inom såväl miljö som utveckling av administration och tjänster mm.

Ledningssystemet innebär att verksamhetens miljöpåverkan analyseras. Mål och handlingsplaner tas fram för aktiviteter som bedöms vara mest miljöstörande. Arbetet med att minska miljöpåverkan följs upp genom mätningar och revisioner.

Alla som jobbar hos oss har kunskap och kännedom om hur verksamheterna påverkan miljön. Vi utvärderar vårt arbete varje år genom miljörevisioner. Interna revisioner varvas med revision av en tredje part.

Certifieringen garanterar ”ständig förbättring” och kontinuitet i arbetet. Det blir en grundbult för det fortsatta arbetet och vår strävan att ständigt bli bättre.

Hållbarhetstjänster

För att bli en hållbar verksamhet krävs en omfattande, genomtänkt och långsiktig klimatstrategi.

Läs mer

Ursprungsgarantier

GOs / RECs / EACs / I-RECs / REGOs - alla former av energispårningscertifikat som är en ganska ny varuklass som handlas på nationella, europeiska och till och med globala marknader.

Läs mer

Energieffektiviseringsfond

Alla företagskunder kan söka pengar från Energieffektiviseringsfonden. Pengarna ska användas till konkreta åtgärder där resultatet kan mätas i sparad elenergi.

Läs mer

Agder Energi Vattenkraft

Agder Energi har en mängd små, medelstora och stora vattenkraftverk i vattendrag i södra Norge.

Läs mer

Tjänster för att minska ert koldioxidavtryck

Beräkningar av koldioxidavtryck, rapportering, EU-utsläppsrätter enligt EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS, Europe) och koldioxidkompensationer.

Läs mer

Bilateralt avtal vindkraft

Entelios erbjuder bilaterala vindkraftsavtal, även kallad Corporate Power Purchase Agreement (PPA).

Läs mer

Kontakta oss

Vi är redo att hjälpa dig med miljötjänster

Personuppgifter