Ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier

GOs / RECs / EACs / I-RECs / REGOs - alla former av energispårningscertifikat som är en ganska ny varuklass som handlas på nationella, europeiska och till och med globala marknader.

I mer än 15 år har vi hanterat ursprungsgarantier för våra kunder.

Deras värde skapas ofta av en individs eller företags önskan att demonstrera upphandling och förbrukning av förnybar el.

Vi erbjuder tjänster i hela kedjan, från den första uppsättningen med register och emission till generatorerna, till aggregeringsbegäranden, till inlösen för avslöjande.

Sedan 2009 har det varit obligatoriskt inom EU att GO utfärdas till förnybara produktionsanläggningar för att spåra deras elproduktion och för att GO ska användas som en informationsmekanism för att beteckna konsumtion av förnybar el av leverantörer eller slutanvändare.

I länder där det inte finns någon GO-standard kan vi anskaffa I-REC för att dokumentera sådana påståenden. I likhet med EECS GO, utfärdas en I-REC i enlighet med produktionen från ett ackrediterat kraftverk och - styrt av I-REC-standarden - kan vi därför dokumentera förbrukningen av förnybar el.

Med utgångspunkt i vår erfarenhet, vår internationella närvaro, kundnätverk och vår profil som 100% förnybart företag har vi utökat våra tjänster mot hantering av GO-portföljer.

De produkter som vi kan erbjuda inkluderar:

100% klimatneutral förbrukning

Vi på Entelios har tagit ett extra kliv i frågan kring klimatkompensation och erbjuder nu våra kunder att bli 100% klimatneutrala i sin förbrukning.

Att man som företag väljer att köpa grön el innebär att man har tagit ett stort steg mot att reducera sin verksamhets klimatpåverkan. Den gröna, rena elen kommer från källor som vind-, sol- och vattenkraft och har nästan inga utsläpp av koldioxid alls under själva driften.

Men även om koldioxidutsläppen bara är en bråkdel jämfört med till exempel kol, gas och olja är den fortfarande inte helt koldioxidfri eftersom det har släppts ut en del koldioxid under själva uppförandet och släpper ut en del i en framtida avveckling av kraftanläggningen.

Genom att beställa vår produkt CO2 Neutral El så reducerar vi den totala utsläppsnivån genom att köpa reduktioner i den grad som behövs för den totala klimatpåverkan från elinköpen helt skall försvinna.

För att beställa CO2 Neutral El, kontakta din affärsansvarige.

Bra Miljöval El

Vi har licens från Naturskyddsföreningen att sälja el märkt med Bra Miljöval. Det innebär att elen ska vara godkänd enligt SNF:s kriterier.

Vi betalar en licensavgift och gör avsättningar till tre fonder som innebär konkreta miljöprojekt i anslutning till vattendrag, energieffektivisering och ny produktion av förnyelsebar el.

Vi är en av Sveriges största aktör på Bra Miljöval El.

Läs mer om Bra Miljöval El hos Naturskyddsföreningen.

För att beställa Bra Miljöval, kontakta din affärsansvarige.

EKOenergi

EKOenergi är ett miljömärke för el. När du köper el med detta miljömärke får du el som är producerad med förnybar energi, men mer därtill: EKOenergi-märket hjälper dig att göra en miljövänlig skillnad.

Som konsument av miljövänlig el förväntar du antagligen att ditt köp innebär konkreta resultat, det vill säga förändringar som inte skulle ha skett om du inte hade gjort det köpet. För en individuell konsument är det mycket svårt att kontrollera om så verkligen är fallet. Men om vi har en gemensam röst, blir situationen genast annorlunda.

Märkningen står som garanti för att:

  • EKOenergi fokuserar på att alla elkonsumenter får väsentlig information.
  • EKOenergi är ett redskap som hjälper att förbättra hållbarheten för redan existerande elverk.
  • EKOenergi garanterar via Klimatfonden att en del av den gröna premien (dvs. vad du betalar för att du köper miljövänlig el) återinvesteras i nya projekt.
  • EKOenergi sätter strikta kriterier för spårningen av grön el.
  • EKOenergi försäkrar att kraven kontrolleras av en tredje part.

Läs mer om EKOenergy här.

Environmental Product Declaration

EPD är förkortningen för Environmental Product Declaration (miljöproduktdeklaration).

Detta är dokumentation som sammanfattar miljöprofilen för en given kraftstation på ett standardiserat och objektivt sätt.

EPD-processen utförs enligt kriterier som anges i ISO-standarden 14025 Miljömärkningar och deklarationer typ III.

Det är också baserat på Life Cycle Assessment (LCA) enligt ISO 1440-14044.
De standardiserade metoderna säkerställer att användaren kan jämföra tredjepartsverifierade miljöprofiler.

Grön ursprungsmärkt el

Självklart kan du köpa vanlig ursprungsmärkt miljöel också (vatten, vind, sol och biobränsle) enligt din egna mix.

All el som produceras ska enligt lag vara ursprungsmärkt så att du som konsument kan se hur den är producerad. I och med denna märkning kan du garanterat få den miljömix du själv väljer.

Mer om ursprungsmärkt el hittar du på Energimarknadsinspektionen.

För att beställa Ursprungsgarantier, kontakta din affärsansvarige.

I-REC

International REC Standard är en ideell organisation som tillhandahåller ett robust attributspårningssystem runt om i världen.

Denna standard kräver att lokala intressenter och myndigheter underlättar nationellt genomförande i enlighet med lokala eller nationella bestämmelser. Baserat på I-REC-standardkoderna och tillhörande dokument - ritningarna för attributspårningssystemet - kan l-REC-oberoende emittenter implementera robusta och transparenta attributspårningssystem, säkerställa system av högsta kvalitet och följa bästa praxis för att undvika dubbelräkning, utfärdande av dubbelt certifikat och dubbel attributkrav.

Naturemade Star

Den naturemade star stjärnkvalitetsetiketten tilldelas för energi som genereras genom särskilt miljövänliga processer. Naturlagd stjärna eko-energi kommer från 100% förnybara källor och etiketten intygar att ytterligare stränga, omfattande miljövillkor uppfylls.

Certifiering av energiproduktion under den naturlagda stjärnmärket tar hänsyn till den naturliga miljön, dvs växter och djurarter som lever runt kraftverk. Detta är särskilt viktigt eftersom den ständigt ökande användningen av förnybara energikällor påverkar livsmiljöer och därmed biologisk mångfald.

Miljöskydd och uppgraderingar är särskilt viktiga vid användning av vattenkraft, varför vattenkraftverk som ska certifieras enligt det naturlagda stjärnsystemet inte bara behöver uppfylla de relevanta kriterierna, utan operatörerna måste också betala en centime per kilowattimmar el såldes till en miljöförbättringsfond.

Föreningen för miljövänlig energi (VUE) certifierar endast växter och produkter som uppfyller de naturlagda kriterierna, som utvecklas i samarbete med specialiserade energisystemföreningar, miljöorganisationer och producenter och leverantörer av energiprodukter.

TÜV SÜD

TÜV SÜD är en global leverantör av tekniska tjänster med lång internationell erfarenhet inom energicertifiering.

TÜV SÜD Generation EE-etiketten certifierar el producerad från förnybara resurser där produktion kan hänföras till en tydligt identifierbar källa.

TÜV SÜD Generation EE-standarden omfattar 'allmänna krav' för organisationen som ska certifieras, 'speciella krav' som riktar sig till generering och inspelning av produktionen av de enskilda anläggningarna och 'valfria krav' definierade för elektriskt arbete och kraftgarantier.

Certifieringen av Generation EE + -modulen (arbets- och kraftgarantier) kan endast tillhandahållas för en pool av växter. Den certifierade poolen av kraftverk möjliggör att organisationen kan certifieras för att garantera kraftköparen att poolen med växter kan producera den begärda lastprofilen när som helst.

Överensstämmelse med Generation EE + -modulen är särskilt lämplig för miljöprodukter som är certifierade enligt TÜV SÜD-standarden “produkt EE02” (certifiering av elprodukter från förnybara energikällor med samtidig leverans).

kontakta oss