leroy

"Entelios har gjort grundige analyser som har bidratt til at vi kan være trygge på våre investeringer. For oss har løsningene fra Entelios allerede ført til betydelige besparelser, uten at det har gått på bekostning av drift. Gjennom Entelios har vi en strømleverandør som kan mer enn å levere strøm – for oss er de også en energirådgiver"

Rune Morten Johansen, Økonomileder Hvitfisk/CFO Lerøy Norway Seafood AS.

Lerøy reduserer kostnader og forbruk uten at det går på bekostning av daglig drift

Lerøy leverer sjømat tilsvarende fem millioner måltider – hver dag! Menneskene hos Lerøy spiller en avgjørende rolle for å få til dette. Det samme gjør stabil krafttilførsel. Energiløsninger som ikke påvirker daglig drift var derfor et viktig fokus for Lerøy forut for avtalen med Entelios.

Lerøy er et kjent innslag på mange norske middagsbord, og er også et kjent sjømatselskap globalt. Bedriften har drevet med sjømat siden 1899, og har opplevd en voldsom vekst og utvikling siden Ole Mikkel Lerøen sto på fisketorget i Bergen på slutten av 1800-tallet. Å Entelios er glade for å kunne bidra med kompetanse som kraftleverandør og energirådgiver for Lerøy, som nylig har investert i smartere strømstyring for å redusere nettleien.

Kostnadsbesparelser uten store investeringer

En omfattende analyse gjennomført av Å Entelios, dannet grunnlaget for investeringene hos Lerøy. For å finne ut om det var hensiktsmessig å gå videre med prosessen ble det gjort en spareanalyse, der man avdekket potensialet for nettleiebesparelser. Analysen viste at Lerøy kunne oppnå betydelige besparelser ved å regulere sitt forbruk, og Å Entelios sendte derfor en av sine erfarne rådgivere på befaring hos Lerøy i Båtsfjord.

I den endelige analysen ble både kostnadsbesparelser og investeringskostnader inkludert. Hos Lerøy kunne man koble Maxguard på det eksisterende styringssystemet, noe som bidro til å redusere investeringskostnaden. Installasjon av Maxguard kunne dermed gi betydelige kostnadsbesparelser uten den store investeringen. Maxguard er et intelligent styringssystem som gjør det mulig for Lerøy å regulere sitt forbruk slik at det ikke overstiger en gitt maksgrense for forbruk. Ved å jevne ut effekttoppene reduserer Lerøy sine nettleiekostnader.

Reduksjon i forbruk som ikke går på bekostning av drift

Under befaringen hos Lerøy så man blant annet på hva det ville være gunstig å regulere, og over hvor lang tid det kunne være nedjustert. Mattrygghet er i fokus hos Lerøy, og det ble derfor viktig å blant annet finne ut hvor lenge kjøleanlegget kunne være avskrudd uten at det har noen påvirkning på produktene. Der mange regulerer ned i for stor grad, klarer Maxguard å forutse forbruket for den aktuelle timen og justere forbruket ut ifra dette. Dermed reduseres effekttoppene uten å måtte gjøre unødvendig kraftige reguleringer som kunne gått på bekostning av drift.

Analyser hos Lerøy viser blant annet at de oppnådde kostnadsbesparelser i april 2020 på over 6.000 kroner, ved kun å berøre 2 timer med regulering. Dermed kan Lerøy spare penger uten at det går utover den daglige driften.

Å Entelios har gjort grundige analyser som har bidratt til at vi kan være trygge på våre investeringer. For oss har løsningene fra Å Entelios allerede ført til betydelige besparelser, uten at det har gått på bekostning av drift. Gjennom Å Entelios har vi en strømleverandør som kan mer enn å levere strøm – for oss er de også en energirådgiver, sier Rune Morten Johansen, Økonomileder Hvitfisk/CFO Lerøy Norway Seafood AS.

Nærhet til kunden

For at Å Entelios skal tilby de beste løsningene for våre kunder gjøres nødvendige tilpasninger basert på virksomhetens natur, behov og lokasjon. Et viktig ledd i prosessen er å besøke kunden der de er, og forstå hvordan de jobber. De fysiske befaringene danner grunnlaget for analysene som gjøres hos hver enkelt kunde, og Lerøy var intet unntak. Befaring hos Lerøy i Båtsfjord sørget for å gi Å Entelios et solid grunnlag for å kunne si noe om hvor og hvordan Lerøy kunne regulere sitt forbruk. Det har gitt betydelige kostnadsbesparelser.