DNB märker av tydliga förväntningar på det egna miljöavtrycket

Globalt sett står företag i den kommersiella sektorn och industrisektorn tillsammans för två tredjedelar av världens energiförbrukning (IRENA). Dessa branscher står för en ökande efterfrågan på förnybar energi vilket kommer att leda till en acceleration mot en lågkoldioxidekonomi på den globala energimarknaden.

RE100 lanserades som ett initiativ till globalt samarbete mellan företag som åtar sig att förbruka hundra procent förnybar energi inom en viss fastställd tid. Ett av de över hundra företagen som frivilligt förpliktigat sig till initiativet är DNB och de ska använda hundra procent förnybar energi i den dagliga verksamheten före 2020 – med hjälp av Å Entelios.

Får “A” på klimatrapportering

Att vi ansluter oss till RE100 löser inte klimatkrisen globalt, men det är väldigt viktigt för vår egen trygghet och vårt eget medvetandegörande. Då kan vi gå i täten som ett bra exempel och inspirera andra till ökad hållbarhet, säger Anne Margrethe Platou, Advisor Corporate Responsibility & Public Affairs på DNB.

Platou upplever att det finns tydliga förväntningar på hur man har integrerat hållbarhet i sina framtidsplaner. Förväntningarna kommer från investerare, kunder, medarbetare och inte minst från deras största ägare: norska staten.

Vartefter vi får in nya generationer i DNB-koncernen ser vi markanta förväntningar på vårt eget miljöavtryck. Vi upplever att dagens unga vill vara en del av något som arbetar aktivt för miljön och dessa är en mycket viktig grupp som man inte får glömma, säger hon.

DNB:s klimatbokslut och klimatriktlinjer rapporteras in till CDP (Carbon Disclosure Project) som är en samarbetspartner till RE100.

För att både kunna säkerställa och dokumentera att energi för egen förbrukning kommer från förnybara källor köper vi ursprungsgarantier. Å Entelios hjälper oss med detta. Det gör att vi kan hänvisa till CDP, RE100 och hur vi försöker påverka våra kunder, säger hon.

För bara några dagar sedan presenterade CDP listan över 126 bolag som hade kvalificerat sig för en plats på deras “Climate Change A list”. På listan stod DNB som enda nordiska bank. Här listas bolag som bidrar positivt till arbetet med klimatförändringar, vattensäkerhet, avskogning och i och med det bidrar till vår framtida ekonomi som ska fungera både för människorna och vår planet.

Vill påverka

DNB förvaltar stora summor i befintlig och ny utlåning till företagsmarknaden – i det kapitalet ligger det stor styrka.

Vi ska vara en samhällsaktör i vår låneprocess och därför har hållbarhet blivit en mer integrerad del av kreditbedömningen. Klarar vi av att kartlägga till exempel vilka klimatrelaterade risker och finansiella möjligheter som ligger i olika branscher, så kan vi påverka i rätt riktning. Vi vill ju att våra kunder ska vara framtidens vinnare, framhåller Platou.

För att tydliggöra förväntningar när det gäller hållbarhet, både sett till DNB:s interna verksamhet och till kunderna, har koncernen en rad riktlinjer runt miljö, sociala förhållanden och verksamhetsstyrning, som alla finns publicerade i något som heter ”Bærekraftsbiblioteket” (Hållbarhetsbiblioteket).

Eftersom vi vill vara en trovärdig dialogpartner, är våra riktlinjer tydligt utformade med framtiden i åtanke. På så vis kan vi bistå kunderna i omställningen, diskutera hur man bäst möter framtida ökade regleringar och lyfta dilemman inom olika branscher, förklarar hon.

I enskilda sektorer, som exempelvis när det gäller industribyggnader, finns det etablerade standarder som kartlägger hållbarhetselementen i ett bygge. På så sätt kan vi placera dessa byggen i toppskiktet eftersom vi tror att de kommer att vara en bättre investering på lång sikt.

Men för DNB är inte hållbarhet svart eller vitt och de tittar därför på hela värdekedjan.

När vi pratar om samhällsansvar pratar vi, förutom miljöavtryck, även om teman som att säkra en trygg ekonomi för privatkunder, arbetet för jämställdhet och mångfald samt förebyggande av ekonomisk brottslighet. I enskilda sektorer kan det vara känsligt att lägga press på hållbarhet eftersom det i så hög grad påverkar arbetstillfällena.

Platou anser att det viktigaste ett företag kan göra för att bidra till hållbarhet är att först identifiera vad som kommer att vara mest avgörande för dess verksamhet. Det innebär en analys över var man har störst avtryck och inte minst mest utrymme för lönsamhet så att det blir enklare att prioritera. Vidare är det viktigt att företaget integrerar hållbarhetsrapportering som en del av den övriga finansiella rapporteringen för att visa i vilken strategisk riktning företaget rör sig.

Medarbetarna är också en mycket viktig faktor. Det kan vara krävande att få en gemensam, intern förståelse för vad hållbarhet innebär och vad det betyder för företaget, men klarar man det kommer det att skapa viktiga följdeffekter, säger hon.

Lovar gott för framtiden

På DNB arbetar de systematiskt för att ligga i framkant i utvecklingen och med hur en klimatrisk kommer att påverka marknaden. De påstår inte att de har hittat facit, men att ha en god insikt i klimatrisken gör att de står bättre rustade att satsa på framtidens vinnare.

EU kom med en tydlig reglering som innebär att alla bolag måste rapportera om klimatet och där ligger vi i framkant även om arbetet inte är över och vi hela tiden måste jobba på att bli bättre.

Platou säger att de som DNB lär sig mest av är kunderna, men också genom sin kundrelation till Å Entelios.

Vi har deltagit på deras kunddag och det var väldigt intressant. Genom deras nätverk och forum får vi inblick i en annan del av kraftsektorn och insikt i vilka energifrågor som kommer att vara viktiga i framtiden, säger Platou.