Sidensjö vindpark stöttar kraftsystemet genom att nedreglera sin produktion

Sidensjö vindpark har blivit godkänd på sin ansökan att leverera till FCR-D ned och har deltagit i marknaden flera gånger sedan dess för att stötta kraftsystemet. Vid behov har vindparken möjlighet att reglera ner sin produktion inom loppet av några sekunder för att stabilisera frekvensen vid en störning i kraftsystemet. 2021 utbetalade Svenska kraftnät cirka 2 miljarder kronor till aktörer som levererade till stödtjänster och de förväntar sig att det kommer växa ännu mer.

En grundförutsättning för att elsystemet ska fungera som det ska och leverera el är att det råder en balans mellan produktion och förbrukning – varje sekund. Om inte störs frekvensen som inte värsta fall kan leda till att teknisk utrustning skadas eller förstörs. Stödtjänster som syftar till att hantera frekvensavvikelser och säkerställa att det råder en balans ökar kraftigt.

I januari 2022 startades en ny stödtjänst, FCR-D ned (downward Frequency Containment Reserve Disturbance), som ska hantera överfrekvenser i elsystemet och aktiveras när frekvensen är över 50,1 Hz. Svenska kraftnät handlar upp på FCR-D ned-marknaden resurser som tillfälligt kan minska sin elproduktion eller öka sin elkonsumtion. Det gör det möjligt för Svenska kraftnät att inom loppet av 5 sekunder aktivera resurser till 50 procent, och inom loppet av 30 sekunder aktivera resurser helt vid en överfrekvens i kraftsystemet.

Svenska kraftnät bedömer att till följd av den ökade tillförsel av förnybar energi kommer det att bli allt vanligare i framtiden med störningar som orsakar överfrekvenser.

Den stora utbyggnaden av vindkraft påverkar stabiliteten i kraftsystemet, då produktionen både är svår att förutsäga och även är ansluten via kraftelektronik. Detta medför att kraftsystemet blir instabilare på grund av fluktuationer i produktionen och att den inte bidrar med samma tröghet till systemet som till exempel direktansluten produktion gör, säger Jorunn Cardell som är kraftanalytiker systemanalys på Svenska kraftnät.
Dessa störningar blir allt vanligare då vi till exempel får fler HVDC-kablar som kan trippa när de går på export, eller om stora förbrukningsanläggningar, som också blir vanligare, oväntat skulle kopplas bort från nätet. I dessa situationer går bland annat stödtjänster som är med på FCR-D Ned-marknaden in och stöttar, säger Cardell.

Sidensjö lyfter fram vikten av samarbetet mellan de olika parterna i projektet.

Vi är väldigt glada över det lyckade genomförandet av projektet. Vi vill därför tacka alla involverade i projektet för deras utmärkta arbete. I tillägg var Å Entelios, Siemens Gamesa Renewable Energy AB och vår verksamhetschef RES Renewable Norden AB särskilt ansvariga för projektets goda resultat. Som en producent av förnybar energi är vi också glada över att ha möjligheten att ha en aktiv roll i stabiliseringen av elnätet i Sverige säger Roman Dialer, som är styrelseledamot i Sidensjö Vindkraft AB.

Förutom att FCR-D Ned bidrar till att stödja och stabilisera kraftsystemet och därmed säkrar försörjningstryggheten i Sverige lyfts även en annan dimension fram.

Det är ett faktum att oreglerbar och väderberoende produktion medför svårigheter att upprätthålla balansen. En stödtjänst som FCR-D ned är därför ett centralt verktyg för att få in mer förnybar energi i systemet, säger Mattias Harrysson, som är Head of Energy & Sustainability Services på Å Entelios.

Harrysson tillägger att det finns en tydlig drivkraft hos vindkraftsproducenter att ligga i framkant och driva utvecklingen framåt. – Många vindparksägare ser positivt till möjligheten att delta på FCR-D ned då det bidrar till att lösa ett problem som den egna verksamheten är en del av. De tar helt klart ett stort ansvar genom att påverka nuvarande och framtida krav och driva arbetet med att anpassa kraven för vindkraftsresurser. Sen ökar också lönsamheten för att driva en vindpark då vindparksägaren erhåller en ersättning för leveranser till stödtjänster, säger Harrysson.

Å Entelios har i projektet en övergripande projektledarroll för att säkra en tydlig och effektiv kommunikation mellan de olika aktörerna i projektet, så som turbinleverantören, parkförvaltare och underleverantör av IT-lösning. Å Entelios har även den närmsta kontakten med Svenska kraftnät, speciellt i koppling med den pilotstudie som Sidensjö är med i ”Leverans av stödtjänster från resurser med variabel produktion eller förbrukning”. Å Entelios ansvarar även för budgivning, kommunikation mot Svenska kraftnät, rapportering av data och fakturering.