Flexibilitetstjänster

Med en växande andel förnybar energiproduktion och det ökande behovet av elektricitet blir flexibilitet avgörande för att säkerställa en stabil och pålitlig elförsörjning. Var med och stöd elsystemet genom att bidra med flexibilitet samtidigt som du erhåller ersättning.

WIndpark

Varför flexibilitet?

Var med och skapa ett stabilt elsystem

Med en ökad andel av förnybar energiproduktion och ett växande behov av elektricitet blir flexibilitet helt avgörande för att säkerställa en stabil och pålitlig elförsörjning.

Ersättning

Kunder som gör sin resurs tillgänglig på stödtjänstmarknaden och flexibilitetsmarknaden får en ersättning oavsett om resursen används eller inte. Vi hjälper till att skapa intäkter från er befintliga verksamhet.

Optimera dina befintliga resurser

Med hjälp av flexibilitetstjänster kan man tjäna pengar på sina nuvarande resurser, till exempel solceller och batterier. Det har visat sig att man kan korta ned ROI-tiden med 10 år i vissa fall.

Välj marknad efter dina villkor.

Det finns flera olika marknader att delta på. Vi hjälper dig att identifiera dina flexibla resurser och förutsättningar, och väljer lämplig marknad baserat på detta.

Se hur vi kan hjälpa dig

Stödtjänster

Stödtjänster och avhjälpande åtgärder syftar till tjänster som är nödvändiga för att upprätthålla en säker och stabil drift av elnätet, dessa tjänster inkluderar bland annat frekvensreglering.

Frekvensreglering handlar om att hålla elnätets frekvens konstant genom att justera produktionen och konsumtionen av el i realtid – alltså att det tillförs lika mycket el som det förbrukas. Detta är viktiga för att upprätthålla en säker och pålitlig elförsörjning. I Sverige ansvarar Svenska kraftnät för att tillhandahålla och koordinera dessa tjänster för att säkerställa att det råder balans i kraftsystemet.

För att hantera störningar som kan rubba på balansen tillhandahåller Svenska kraftnät stödtjänster för balansering och avhjälpande åtgärder. Stödtjänster är helt marknadsbaserade och upphandlas med hjälp av budgivning i respektive marknad.

Lokala flexibilitetsmarknader

Lokala flexibilitetsmarknader är marknadsplatser där energiproducenter och förbrukare kan erbjuda flexibilitet i sin energianvändning eller produktion för att effektivisera energianvändningen, avlasta elnätet och integrera förnybar energi. Genom att erbjuda att minska energiförbrukning eller öka produktionen vid specifika tider eller händelser, som hög efterfrågan av el på vintern, kan detta säljas till nätbolaget för att avlasta det lokala elnätet.

Dessa marknader bidrar till att minska belastningen på elnätet och undvika dyra nätinvesteringar samt stödja förnybar energi genom att balansera produktionen med efterfrågan på ett mer flexibelt sätt.

Å Entelios hjälper sina kunder att delta på dessa marknader vilket kan minska energikostnader, ökar energieffektiviteten och främja elektrifieringen i samhället.

Flexibilitetsresurser

Olika resurser som kan delta på stödtjänstmarknaden

  • Industriella processer Många industrier kan vara flexibla i sin energiförbrukning genom att justera processer i produktionen.
  • Sol- och vindkraft Sol- och vindkraftsanläggningar kan vara flexibla i sin energiproduktion genom att justera sin produktion under korta perioder.
  • Energilagring Batterier och andra former av energilagring kan vara flexibla genom att anpassa laddning och urladdningen av batteriet.

Såhär går det till:

Entelios hjälper till med att identifiera flexibilitetsresurser och säljer din flexibilitet. Du får en ekonomisk ersättning för de tillfällen som din flexibilitet har sålts, oavsett om din flexibilitetsresurs används eller inte.

Steg 1.

Identifiera flexibla resurser

För att kunna leverera flexibilitet behöver du identifiera de resurser som kan användas för att justera din energianvändning. Det kan vara allt från elfordon och energilagringssystem till fastigheter och industriprocesser.

Första

steget

Prata med en av våra experter

Kontakta oss och ta reda på hur du kan delta på flexibilitetsmarknaden.